Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na výrobe, preprave, distribúcii a predaji inzulínov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov v čase pandémie COVID-19. Thanks to all those involved in the production, distribution and sale of insulin and other medical devices for diabetics during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 základné informácie pre pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou) na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie

Základné informácie pre diabetikov na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie...viac

 

ANTIDOPING 

Inzulín ako dopingová látka (S4)

V roku 1998 sa lekár, ktorý sprevádzal ruský olympijský tím, obrátil na Medzinárodný olympijský výbor (MOV) s otázkou, či je použitie inzulínu povolené aj pre športovcov, ktorým nebola diagnostikovaná cukrovka. MOV krátko na to zaradil inzulín do Zoznamu zakázaných látok. /Zdroj: antidoping.sk/

Terapeutická výnimka (TUE)

Športovci s chronickými diagnózami akými sú diabetes mellitus, astma, vysoký krvný tlak a ďalšie, musia požiadať Antidopingovú agentúru Slovenskej republiky (ADA SR) o udelenie terapeutickej výnimky (TUE).

O udelenie terapeutickej výnimky si musia žiadať športovci, ktorí sú zaradení v niektorom z troch registrov pre  testovanie:

  • Medzinárodný register pre testovanie (IRTP)
  • Národný register pre testovanie (NRTP)
  • Základný register pre testovanie (BRTP)

Doba platnosti terapeutickej výnimky u diabetika je 10 rokov s každoročným preskúmaním zdravotného stavu. Všetky nálady spojené s udelením terapeutickej výnimky nesie športovec. Cena udelenia terapeutickej výnimky na Slovensku je 60 EÚR. /Zdroj: antidoping.sk/

Rekreační  športovci

Ak antidopingová organizácia rozhodne o odbere vzorky od osoby, ktorá nie je športovcom na medzinárodnej úrovni alebo národnej úrovni a táto osoba používa zakázanú látku alebo zakázanú metódu z terapeutických dôvodov, antidopingová organizácia jej môže povoliť podanie žiadosti o retroaktívnu TUE. /Svetový antidopingový Kódex 2015, článok 4.4.5/

V praxi to znamená, že športovci, ktorí nie sú evidovaní v Registri pre testovanie, nemusia vopred žiadať o udelenie TUE na zakázanú látku.

V prípade, že na nejakej súťaži im bude odobratá vzorka na dopingovú kontrolu, je ich povinnosťou uviesť svoju liečbu pri vypĺňaní formulára a následne pri nepriaznivom analytickom náleze môžu požiadať o udelenie TUE so spätnou platnosťou. Týmto sa vyhnú postihom spojeným s porušením antidopingových pravidiel:

7.3 Oznámenie po preskúmaní nepriaznivého analytického nálezu

Ak preskúmanie nepriaznivého analytického nálezu podľa článku 7.2 nepreukáže udelenie TUE alebo nepreukáže nárok na TUE podľa Medzinárodnej normy pre terapeutické výnimky alebo nepreukáže, že došlo k odchýlke, ktorá spôsobila nepriaznivý analytický nález, antidopingová organizácia bezodkladne informuje športovca spôsobom stanoveným článkoch 14.1.1 a 14.1.3 a v jej vlastných pravidlách. /Svetový antidopingový Kódex 
2015, článok 7.3/

MUDr. Ľubomír GULAN

Odborný pracovník pre vzdelávanie, Antidopingová agentúra Slovenskej republiky

Overenie lieku na stránke ADA SR

Elektronické vzdelávanie

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky pripravila v spolupráci s firmou Triagonal projekt elektronického vzdelávania. V priebehu kurzu bude jednoduchou formou vysvetlená problematika dopingu a priebeh dopingovej kontroly a svoje vedomosti si následne môžete overiť v on-line kvíze. Na veľkých podujatiach je v súčasnosti podmienkou, aby zúčastnení športovci absolvovali vzdelávanie v oblasti antidopingu. Po úspešnom prejdení kurzu a kvízu dostanete certifikát, ktorý je akceptovaný väčšinou medzinárodných federácií, nakoľko aj ony majú kontrakt s uvedenou firmou. Elektronické vzdelávanie:  https://sada.triagonal.net/