Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na výrobe, preprave, distribúcii a predaji inzulínov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov v čase pandémie COVID-19. Thanks to all those involved in the production, distribution and sale of insulin and other medical devices for diabetics during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 základné informácie pre pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou) na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie

Základné informácie pre diabetikov na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie...viac

 

Gestačný diabetes mellitus GDM - tehotenská cukrovka

Gestačný diabetes mellitus /GDM/ je definovaný ako akýkoľvek stupeň glukózovej intolerancie s prvými prejavmi v priebehu tehotenstva po 20. týždni a úpravou po ukončení tehotenstva.  Inzulinorezistencia je najvyššia medzi 24. a 30. týždňom tehotenstva, kedy sa GDM manifestuje.  Účinok inzulínu znižujú hormóny placenty hlavne kortizol a humánny placentárny laktogen /HPL/, progesterón, estrogény, prolaktín, TNF-alfa, leptín. Tieto látky pôsobia antagonisticky proti pôsobeniu inzulínu a navodzujú inzulínovú rezistenciu. Ich hladina postupne narastá v priebehu tehotenstva, preto GDM nemožno diagnostikovať začiatkom tehotenstva. U žien bez dispozície k diabetu je znížený účinok inzulínu kompenzovaný jeho zvýšeným vylučovaním. U žien s dispozíciou GDM je táto kompenzačná schopnosť obmedzená, preto narastajúca inzulínová rezistencia vyústi v prechodnú poruchu glukózovej tolerancie. Krátko po pôrode, po odlúčení placenty, sa vďaka klesajúcej hladine tehotenských hormónov tolerancia glukózy v priebehu šestonedelia opäť upraví.

Rizikové faktory gestačného diabetes mellitus

 • Gestačný diabetes mellitus v predchádzajúcom tehotenstve
 • Diabetes mellitus v rodine
 • Obezita ženy (BMI ≥ 25 kg/m2) a zlé stravovacie návyky (zvýšená konzumácia červeného mäsa)
 • Nedostatok pohybu pred otehotnením
 • Pôrod dieťaťa v predchádzajúcom tehotenstve s vyššou hmotnosťou (viac ako 4000 g)
 • Pôrod dieťaťa s komplikáciami, ktoré by mohli súvisieť s gestačným diabetom
 • Zlá pôrodná anamnéza zahrňujúca opakované potraty, vysoký krvný tlak, eklampsie, hydramnion a pod.
 • Ženy so syndrómom polycystických ovárií (PCOC)
 • Anamnéza recidivujúcich infekcií močových ciest
 • Cukor v moči počas tehotenstva
 • Hypertenzia (≥ 140/90 mmHg)
 • Vek nad 25 rokov – riziko sa zvyšuje
 • Vek nad 30 rokov – riziko je pravdepodobné
 • Vysokoriziková rasa alebo etnikum

Skríning gestačného diabetes mellitus /GDM/ – tehotenskej cukrovky

Gestačný diabetes mellitus je asymptomatické ochorenie a preto sa musí cielene vyhľadávať.

 • U tehotných žien bez rizikových faktorov sa skríningové vyšetrenie robí medzi 24. – 28. týždňom gravidity.
 • U tehotných žien s prítomnými rizikovými faktormi sa skríning na diabetes vykonáva
  • na začiatku gravidity, pri negatívnom výsledku sa test opakuje
  • medzi 24. – 28. týždňom, pri negatívnom výsledku sa môže test zopakovať
  • po 30. týždni.

Diagnostika gestačného diabetes mellitus /GDM/ – tehotenskej cukrovky

 • Glykémia nalačno FPG ≥ 5,1 mmol/l alebo
 • Glykémia po 1. hodine oGTT ≥ 10,0 mmol/l alebo
 • Glykémia po 2. hodine oGTT ≥ 7,8  mmol/l

oGTT – test by mal byť stanovený podľa postupu Svetovej zdravotníckej organizácie, použitím glukózovej záťaže obsahujúcej ekvivalent 75 g bezvodej glukózy rozpustenej vo vode.

Liečba tehotenskej cukrovky

 • Úprava stravy
  • príjem sacharidov 275 – 300 g/deň, u obéznych 225 – 250 g/deň
  • príjem bielkovín 1,5 – 2 g/kg/deň
  • rozloženie potravy do viacerých menších dávok
  • dostatočný príjem vitamínov B1, B2, C, D, E
  • dostatočný príjem vápnika, horčíka, železa
   • Ukážke jedálnička pri tehotenskej cukrovke…viac
 • Zvýšenie telesnej aktivity – ideálne je mierne aeróbne cvičenie 20 – 30 minút niekoľkokrát týždenne, pravidelné prechádzky
 • Ak nedôjde k normalizácii glykémie, je potrebná liečba inzulínom alebo PAD

Neliečený gestačný diabetes mellitus

Neliečený gestačný diabetes mellitus prináša krátkodobé aj dlhodobé riziká pre matku aj plod. Riziko preeklampsie, predčasného pôrodu „cisárskym rezom“, nadmerne veľký plod, hyperbilirubinémia (žltačka), hypoglykémia novorodenca, dystokia ramienok, nutnosť intenzívnej neonatálnej starostlivosti. Z dlhodobého hľadiska neliečený GDM prináša riziko obezity, metabolického syndrómu, diabetes mellitus 2. typu a riziko intelektuálneho poškodenia. Žena s anamnézou GDM má vyššie riziko diabetes mellitus v ďalšom priebehu života.

Kontrolné vyšetrenia po pôrode

Všetky ženy s gestačným diabetom je potrebné vyšetriť na pretrvávanie diabetu 6 – 12 týždňov po pôrode, v prípade pretrvávania patologických hodnôt kontrolného oGTT sa preklasifikuje  stav glukózovej tolerancie na diabetes mellitus 1. alebo 2. typu, alebo typ MODY, po prvýkrát manifestovaný v tehotenstve. Pacientky, ktoré prekonali gestačný diabetes mellitus, majú byť z hľadiska rizika diabetu sledované celoživotne s kontrolami minimálne každé 2 roky.

Zdroj:

 1. https://www.diaslovakia.sk
 2. prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.: Diabetes mellitus – komplikace a přidružená onemocnění
 3. doc. MUDr. Pavol Kolesár, CSc., doc. MUDr. Karol Plank, CSc.:  Diabetes a gravidita
 4. prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. a kolektív: Rizikové a patologické těhotenství