Prediabetes

Prediabetes  (predklinické stavy diabetes mellitus 2. typu) je stav, keď sú hodnoty glykémie vyššie, ale ešte nedosahujú hodnoty pre priznanie diabetu. Tento stav je bez príznakov a dokázať ho je možné laboratórnym vyšetrením. 

Prediabetické stavy

 • Izolovaná IFG: glykémia nalačno 5,6 – 6,9 mmol/l 
 • Izolovaná IGT: porušená glukózová tolerancia oGTT 7,8 – 11,0 mmol/l 
 • IFG aj IGT súčasne - dvojnásobne vyššie riziko vzniku cukrovky v porovnaní s izolovanými formami prediabetu
. Glykémia nalačno (mmol/l) Glykémia 2 hodiny po podaní 75 g glukózy (mmol/l) Glykovaný hemoglobín HbA1c (DCCT)
Normálne hodnoty < 5,6 < 7,8 4,8 - 5,9 %
Prediabetes 5,6 - 6,9 7,8 - 11,0 5,7 - 6,4 %
Diabetes mellitus ≥  7,0 ≥ 11,1 ≥ 6,5 %

Prediabetes je významným rizikovým faktorom pre rozvoj:

 • diabetes mellitus 2. typu 
 • mikrovaskulárnych ochorení
  • poškodenie nervového systému (diabetická neuropatia)
  • poškodenie oči (diabetická retinopatia)
  • poškodenie obličiek (diabetická nefropatia s mikroalbuminúriou)
 • makrovaskulárnych ochorení
  • ischemická choroba srdca
  • ischemická choroba dolných končatín
  • cievne mozgové príhody

Príčiny vzniku prediabetu 

 • Inzulínová rezistencia hlavne v pečeni, tukovom tkanive a priečne pruhovanom svale - tieto tkanivá nereagujú dostatočne na inzulín
 • Deficit inzulínu – porucha sekrécie inzulínu B-bunkami Langerhansových ostrovčekov pankreasu
 • Rezistencia na inkretínové hormóny tráviaceho systému 
 • Steatóza (stukovatenie) pečene a pankreasu
 • Zápal tukového tkaniva
 • Zmeny sekrécie adipokinínov – hormónov tukového tkaniva
 • Nedostatok fyzickej aktivity
 • Absencia sekrécie myokínov – hormónov svalového tkaniva
 • Pracovný stres 

Rizikové faktory vzniku prediabetu 

 • Obezita
 • Diabetes mellitus prítomný v rodine
 • Ženy s anamnézou gestačného diabetu alebo s pôrodnou hmotnosťou plodu > 4 kg
 • Vek - osoby staršie ako 45 rokov 
 • Vysoký krvný tlak (hypertenzia)
 • Zvýšená hladina tukov v krvi (hyperlipidémia)
 • Choroby a situácie s rizikom rozvoja sekundárneho diabetu (napr. Cushingov syndróm)

Riziko vzniku diabetu 2. typu (podľa FINDRISC) z prediabetických stavov

Vek 0 bodov
pod 45 rokov
2 body
45 až 54 rokov
3 body
55 až 64 rokov
4 body 
nad 64 rokov
BMI 0 bodov
menej ako 25 kg/m2
1 bod
25 až 30 kg/m2
3 body
nad 30 kg/m2
Obvod pásu
muži
0 bodov
pod 94 cm
3 body
94 až 102 cm
4 body
nad 102 cm
ženy 0 bodov
pod 80 cm
3 body
80 až 88 cm
4 body
nad 88 cm
Fyzická aktivita (minimálne 30 minút denne v práci alebo vo voľnom čase) 0 bodov
áno, je fyzicky aktívny
2 body
nie je fyzicky aktívny
Diétne návyky (denná konzumácia zeleniny, ovocia alebo bobuľovín) 0 bodov
áno, denná konzumácia
1 bod
konzumácia nie každý deň
Hypertenzia (vysoký krvný tlak) 0 bodov
hypertenzia nie je prítomná
2 body
hypertenzia je liečená
IFG (porucha glykémie nalačno) 0 bodov 
porucha glykémie nalačno nebola zatiaľ zistená
5 bodov
porucha glykémie nalačno už bola v minulosti zistená (napr. pri chorobe, v tehotnosti a iné)
Pozitívna rodinná anamnéza
DM 1 alebo DM 2
0 bodov
diabetes nie je v anamnéze 
3 body
áno, ale len u prarodičov alebo strýkov a tiet
5 bodov 
áno, diabetes je u rodičov alebo súrodencov

Výsledok:

 • 0 - 14 bodov: nízke až stredné riziko vzniku diabetu v priebehu 10 rokov (1 - 17 %)
 • 15 - 20 bodov: vysoké riziko vzniku diabetu v priebehu 10 rokov (33 %)
 • viac ako 20 bodov: veľmi vysoké riziko vzniku diabetu v priebehu 10 rokov (50 %)

Liečba prediabetu 

1. Zmena životného štýlu

 • Redukcia váhy
  • zvýšenie fyzickej aktivity
   • minimálne 150 minút aeróbnej fyzickej aktivity miernej intenzity týždenne
   • alebo 90 minút výraznejšej aeróbnej záťaže týždenne, rozdelenej do 3 dní v týždni, žiadne dva po sebe nasledujúce dni bez akejkoľvek aktivity
   • k dosiahnutiu podstatnej redukcie váhy je potrebné aspoň 7 hodín v týždni strednej fyzickej aktivity
  • zníženie celkového energetického príjmu
   • zníženie príjmu tukov (< 30 % denného príjmu energie) z toho
    • nasýtené tuky < 7 % 
    • uprednostňovať polynenasýtené mastné kyseliny
    • kontrola hladiny triacylglycerolov (tukov), LDL-cholesterolu (zlého cholesterolu), HDL-cholesterolu (dobrého cholesterolu)
   • zníženie príjmu cukrov
    • dôsledná kontrola glykémie
   • zvýšiť príjem vlákniny ≥ 14 g na každých prijatých 1 000 kcal
 • Úprava krvného tlaku
  • príjem NaCl (kuchynskej soli) znížiť na 3 - 6 g na deň
 • Nefajčenie
minimálne 150 min aeróbnej fyzickej
aktivity miernej intenzity týždenne,
• alebo 90 min výraznejšej aeróbnej zá -
ťaže týždenne, rozdelenej do 3 dní
v týždni, žiadne dva po sebe nasledujúce
dni bez akejkoľvek aktivity,
• k dosiahnutiu podstatnej redukcie váhy
je potrebné aspoň strednej fyzickej
aktivity, aspoň 7 hod v týždni

2. Farmakoterapia

Okrem úpravy životného štýlu je nevyhnutná aj farmakoterapia jednotlivých súčastí metabolického syndrómu.
 
Zdroj:
 1. https://www.skp-casopis.sk
 2. https://www.qxmd.com
 3. https://www.solen.sk
 4. https://www.diaslovakia.sk
 5. https://primar.sme.sk
Na stránke sa pracuje